From sunday 25 aug till saterday 31 aug we have a VICTOR and FORZA stand by the European senior Championships 
                                                               Where ;   Velodroom Zolder  Belgium         every day from 9h to 21h


new new on site
-Victor bags
-Yonex Astox 88 s/d
pro/tour/game/play
-Kledij Yonex YW0033
YW0034/YM0033/YM0034
-Yonex Comfort Z3 
-Victor shoe A600III
-Yonex Nanoflare 
800 pro/tour/game/play
-Bags Forza
-Yonex Nanoflare 1000
-Yonex Bags zwart / geel 
-Victor rackets auraspeed 90 II B

 


Algemene voorwaarden


Verkoopsvoorwaarden ;

Mobi-Belgium heeft de verkoop van haar producten door middel van het internet toevertrouwd aan Mobi-Sports, Lillerbaan 143 3950 Kaulille (Bocholt) Belgie, Ondernemingsnummer 0.863.436.293, die in deze hoedanigheid als verkoper optreedt. De hierna vermelde voorwaarden zijn van toepassing op alle gemaakte offertes, mails, internet verkoop of schriftelijke overeenkomsten .
Betalingsvoorwaarden
De consument heeft de keuze tussen de volgende betalingsmodaliteiten: Bancontact/Mister Cash - pay pall - Kredietkaart Visa of Mastercard - Overschrijving.
Voor de verzending van uw bestellingen binnen België tot een bedrag van  200 euro , wordt een vast bedrag  verzendkosten in rekening gebracht. Bij een bestelling voor een totaalbedrag boven de 201euro worden geen verzendkosten meer aangerekend. Voor levering van shuttles gelden andere voorwaarden. Voor info mail vraag naar  info@mobi-sports.be .
De verzendkosten worden na of tijdens uw bestelling  aan uw orderbevestiging en of factuur toegevoegd. Onze facturen zijn betaalbaar  ten laatste vijf dagen na factuurdatum, indien zo overeengekomen, doch normaal bij bestelling of levering . Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van 125,00 €. Dit geldt als schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de gerechtskosten met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 10% per jaar. Bij niet-betaling op de vervaldag om welke reden ook of bij het niet in ontvangst nemen van correct en onbeschadigd geleverde goederen, behoudt de verkoper het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Leveringsvoorwaarden
De leveringswijze en de voorwaarden  zijn afhankelijk van het verkochte product en de keuze van de consument: verzending per bpost, afhaling op de aangewezen plaats of levering aan huis door bemiddeling van Mobi-Belgium. Behoudens het geval van overmacht wordt de levering uitgevoerd binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de volledige betaling van de aangekochte koopwaar met inbegrip van de leveringskosten in voorkomend geval. Onder uitvoering moet worden verstaan naargelang het geval: de verzending per bpost van de aangekochte koopwaar of de kennisgeving per e-mail aan de consument dat deze koopwaar op de afgesproken plaats ter beschikking is .
De consument kan  het herroepingsrecht uitoefenen door binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, en dit zonder betaling van een boete en/of zonder opgave van een motief. 
Het herroepingsrecht geldt enkel indien de koopwaar zich bevindt in de originele en ongeopende verpakking, indien ze volledig, ongebruikt en onbeschadigd is en mits hij de verkoper hiervan in kennis stelt per aangetekend schrijven, of bevestigde mail, verzonden aan het adres van de verkoper uiterlijk de laatste dag van de herroepingstermijn. Met uitzondering van textiel drukwerken , zie later . 
De consument dient de koopwaar aan het adres van de verkoper terug te sturen met alle middelen en op eigen risico en kostenVerzendingen "port betaald door de bestemmeling" of "tegen rembours" worden niet aanvaard. Koopwaar die bij ontvangst door de verkoper niet aan deze voorwaarden voor herroeping voldoet, komt niet in aanmerking voor terugbetaling en blijft gedurende zes maanden ter beschikking van de koper. De betaalde bedragen voor de koopwaar, waarvoor het herroepingsrecht werd uitgevoerd conform deze voorwaarden worden binnen de 30 dagen volgend op de herroeping door de verkoper terugbetaald op de door de koper in zijn aangetekend schrijven, of mail, aangeduide rekening. Dit vanaf de dag dat de verkoper de goederen terug in zijn bezit heeft.
Levertijd.
De meeste artikelen uit ons assortiment zullen nog dezelfde dag aan u verzonden worden. Om u echter een zo uitgebreid mogelijk assortiment te kunnen aanbieden is het mogelijk dat bepaalde minder gangbare artikelen pas een aantal dagen later verzonden kunnen worden. Wij houden u hiervan via e-mail op de hoogte
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan enkel worden ingeroepen bij bewezen zware fout van de verkoper. Vanaf de levering draagt de koper alle risico’s met betrekking tot de verkochte goederen, in het bijzonder de risico’s van het vervoer, zelfs indien dit door de zorgen van de verkoper of in de opdracht van de verkoper geschiedt. De geleverde goederen blijven evenwel eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de intresten.
Het transport in België wordt verzorgd door De bPost en duurt in normale gevallen drie tot vier dagen.
verkoopsvoorwaarden voor internetverkoop
Definities :
Voor de toepassing van deze bepalingen wordt verstaan onder :
« consument » : iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit;
« verkoper » : Mobi-sports met maatschappelijk zetel te Lillerbaan 143  3950 Bocholt, btw be 0.863.436.293
« consumptiegoederen »: alle roerende zaken, die Mobi-Sports in haar verkoopsassortiment heeft .
 algemeenheden  :
De verkoopovereenkomst wordt uit vrije wil afgesloten overeenkomstig de kenmerken vermeld op deze site .De aangeduide prijs is de totale verkoopprijs, met inbegrip van alle taksen en kosten zoals het consumptiegoed wordt aangeboden, en met uitsluiting van alle kosten voor levering, aanpassing, installatie of extra toebehoren. Het door de verkoper afgeleverde factuur geldt als enig bewijs van de verkoop en van de daarmee samenhangende rechten.
Verkochte goederen worden niet teruggenomen, tenzij andersluidende overeenkomst afgesloten na totstandkoming van de verkoop of tenzij in de gevallen voorzien door de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.
Bij verkoop op bestelling is een voorschot van 60% van de verkoopprijs verschuldigd.
T-shirts of andere bedrukkingen moeten betaald worden bij aanvaarding van onze offerte .
Na bestellingen en goedkeuring kan men deze niet meer afzeggen of afzien van betalingen. Het in ontvangst nemen zonder opmerkingen geldt als bewijs van levering in goede staat. Duidelijk zichtbare gebreken kunnen in onderling overleg opgelost worden. Doch steeds met eind beslissing van Mobi-sports.
De onbetaalde goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan de volledige afbetaling.
Indien de verkoper het goed niet binnen een redelijke termijn kan leveren, dan kan de koper aan de verkoper de ontbinding van de koopovereenkomst vragen, zonder dat de partijen jegens enige vergoeding verschuldigd zijn. Dit vanaf de 30 st dag na bestelling via mail of webshop. Met uitzondering van de aangekondigde vakantie periodes.

aanpassing 12/8/21

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop